Zoek frequenties

Luister ook naar:

Radio 10 op Facebook

De grootste hits allertijden

Terug in the ether!

ALGEMENE VOORWAARDEN TALPA RADIO

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een mediabureau een opdracht plaatst bij Talpa Radio;
Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Online Advertentie benodigde materiaal;
Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Digitale Medium gangbare eenheden, die op grond van de overeenkomst voor Online Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is;
Advertorial: een Online Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting maar die afkomstig is van een Adverteerder;
Digitaal Medium: een door Talpa Radio aangeboden website, mobiele website, applicatie of ander digitaal medium dat Talpa Radio bezit en/of exploiteert;
Non-spot uitingen: commerciële of promotionele uitingen anders dan Radiocommercials, zoals bijvoorbeeld sponsoring;
Online Advertentie: iedere reclame uiting of –boodschap (zijnde display advertenties en rich media zoals buttons, banners, enz.) ten behoeve van een Adverteerder die door Opdrachtgever voor publicatie in één of meer Digitale Media wordt aangeboden;
Opdrachtgever: degene die voor zichzelf (als Adverteerder) of op last van één of meer Adverteerders met Talpa Radio een overeenkomst sluit tot het doen uitzenden van één of meer Radiocommercials of Non-spot uitingen en/of het publiceren van één of meer Online Advertenties voor een bepaald(e) product of dienst en die door ondertekening of op andere wijze de gelding van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt;
Programma: de huidige en eventueel andere toekomstige of van naam veranderde radioprogramma’s van Talpa Radio;
Radiocommercial: iedere reclame uiting bestaande uit een geluidsopname ten behoeve van een Adverteerder die door Opdrachtgever die bestemd is om – buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Talpa Radio – te worden uitgezonden in Reclameblokken die tussen de Programma’s van Talpa Radio worden opgenomen;
Reclameblok: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Radiocommercials;
Talpa Radio: Radio Newco B.V. handelend onder de naam Talpa Radio, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum aan de Bergweg 70 (1217 SC), alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden, voor zover deze Radiocommercials en/of Non-spot uitingen op radio en/of het publiceren van Online Advertenties via de Digitale Media van Talpa Radio;
Tarieven: de door Talpa Radio gehanteerde tarieven zoals die door Talpa Radio worden gepubliceerd;
Technische Voorschriften: de meest recente technische voorschriften en algemene eisen van Talpa Radio voor het aanleveren van Radiocommercials en Advertentiemateriaal.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden, de door Talpa Radio gehanteerde tarieven zoals die door Talpa Radio worden gepubliceerd en de geldende Technische Voorschriften, zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bevestigingen, letters of intent alsmede op alle overeenkomsten die Talpa Radio met een Opdrachtgever sluit met betrekking tot het afnemen van zendtijd voor Radiocommercials en Non-spot uitingen op de zender van Talpa Radio en/of het afnemen van Advertentieruimte voor het publiceren van Online Advertenties.
2.2 Talpa Radio is niet gebonden aan algemene en/of inkoop voorwaarden van de Opdrachtgever. Afwijking van onderhavige Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens Talpa Radio gelden indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door Talpa Radio is aanvaard.
2.3 Door het sluiten van een overeenkomst met Talpa Radio aanvaardt de Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden, de door Talpa Radio gepubliceerde tarieven en de Technische Voorschriften.
2.4 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen Talpa Radio en de Opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, noch die van de overeenkomst waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).
2.5 Talpa Radio heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op www.talparadio.nl. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle reeds lopende overeenkomsten. Met het geven van nieuwe opdrachten (herhalingen en herplaatsing daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Opdrachtgever en Adverteerder
3.1 De Opdrachtgever die op last van één of meer Adverteerders aan Talpa Radio opdraagt ten behoeve van een bepaald product of bepaalde dienst één of meer Radiocommercials of Non-spot uitingen te doen uitzenden en/of één of meer Online Advertenties te doen plaatsen, dient op verzoek van Talpa Radio op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van Talpa Radio, aan te tonen dat zij daartoe door haar opdrachtgever is gemachtigd. Indien de opdrachtgevende Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van de overeenkomst met Talpa Radio ontkent (ontkennen) of de Opdrachtgever om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Opdrachtgever geacht op eigen naam te hebben gehandeld.
3.2 Talpa Radio aanvaardt slechts overeenkomsten, gesloten met een Opdrachtgever die daarbij voor anderen optreedt, indien de Opdrachtgever de Adverteerder(s) die haar daartoe een last gaf (gaven) met name noemt en die Adverteerder(s) partij wordt (worden) in de met Talpa Radio te sluiten overeenkomst(en). De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor overeenkomsten zonder volledige opdracht of volmacht of specifiek genoemde Adverteerder.
3.3 De Opdrachtgever is tegenover Talpa Radio hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de Adverteerder(s) op wiens (wier) last zij handelde voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Talpa Radio gesloten overeenkomst voortvloeien. Talpa Radio zal doorgaans de Opdrachtgever tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken.
3.4 Behoudens de toepassing van de annuleringsregeling als bedoeld in artikel 8, is iedere schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever bindend. De Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van medewerkers, die namens haar en/of op haar briefpapier een opdracht hebben verstrekt.

Artikel 4 – Offertes en prijzen
4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Talpa Radio in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
4.2 De voor uitzending en/of publicatie verschuldigde prijs wordt berekend aan de hand van de door Talpa Radio gehanteerde en in haar tariefkaarten gepubliceerde tarieven en gepubliceerde of nader overeen te komen kortingen.
4.3 Door Talpa Radio genoemde tarieven en prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.4 De met een in het kader van een campagne te organiseren promotioneel kansspel verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van de Adverteerder. Talpa Radio zal de kansspelbelasting afdragen aan de belastingdienst en vervolgens doorbelasten aan de Opdrachtgever. Op grond van de geldende regelgeving is de btw die van toepassing is op prijzen die bij een promotioneel kansspel worden weggegeven, in beginsel niet als voorbelasting aftrekbaar zodat Opdrachtgever de btw op de door haar ter beschikking te stellen prijzen niet in aftrek kan brengen. Opdrachtgever zal Talpa Radio vrijwaren in het geval dat de belastingdienst van oordeel mocht zijn dat Talpa Radio terzake een btw-correctie dient door te voeren. In verband met het eindverbruik voor privé doeleinden (consument) zal Opdrachtgever de btw op de ter beschikking gestelde prijzen niet in aftrek brengen op de btw aangifte.
4.5 Overeenkomsten tussen Talpa Radio en de Opdrachtgever komen tot stand na schriftelijke bevestiging door de Opdrachtgever. Aanbiedingen en offertes van Talpa Radio hebben een geldigheidsduur van 10 (tien) dagen vanaf de dag van verzending onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de reclamezendtijd en/of Advertentieruimte. Indien de Opdrachtgever niet binnen deze termijn van 10 (tien) dagen een opdracht heeft bevestigd, komt de aanbieding en/of offerte te vervallen.
4.6 Toezeggingen door medewerkers van Talpa Radio zijn slechts bindend voor Talpa Radio, indien deze door de directie van Talpa Radio schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 – Tarieven en toeslagen
5.1 De in de tariefkaart van Talpa Radio opgenomen tarieven betreffen bruto tarieven, inclusief 15% (vijftien procent) bureaukorting indien de facturering verloopt via een door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) erkend media- of reclamebureau. Op productiekosten voor Radiocommercials en/of Online Advertenties is geen bureaucommissie van toepassing.
5.2 Talpa Radio is gerechtigd om een te publiceren of nader overeen te komen toeslag te berekenen voor:
a. een aangevraagde voorkeurspositie van een Radiocommercial en/of Online Advertentie of voor een overeen te komen afwijkende plaatsing van reclamezendtijd en/of Online Advertentie;
b. meerlingspots: meer dan 1 Radiocommercial voor hetzelfde product in één Reclameblok;
c. Radiocommercials die live worden ingesproken;
d. Non-spot uitingen;
e. meerdere product- en/of Adverteerdersvermeldingen in één Radiocommercial;
f. alle overige door Talpa Radio te bepalen reclame uitingen.

Artikel 6 – Volume overeenkomsten
6.1 Bij volume overeenkomsten, waarbij de Opdrachtgever zich heeft verbonden voor een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid reclamebudget te zullen besteden, komt telkens door schriftelijke bevestiging van de door Talpa Radio geoffreerde reclamezendtijd en/of Advertentieruimte voor een bepaald deel van de periode een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.4 tot stand.
6.2 Voor volume overeenkomsten gelden speciale kortingen als vermeld in de tariefkaarten.
6.3 Indien blijkt dat het totaal overeengekomen budget binnen de overeengekomen periode niet wordt gehaald, vervalt de korting en is de Opdrachtgever het normale tarief voor de reeds uitgezonden Radiocommercials en/of gepubliceerde Online Advertenties verschuldigd, evenals een administratieve vergoeding van 5% (vijf procent) over het niet afgenomen reclamebudget. Het totaal verschuldigde bedrag dient binnen 30 (dertig) dagen na facturering te worden voldaan.

Artikel 7 – Reservering reclamezendtijd voor Radiocommercials
7.1 De door Talpa Radio op aanvraag voor reservering van reclamezendtijd toegezonden uitzendschema’s zijn 2 (twee) werkdagen na verzending aan de Opdrachtgever dan wel na ondertekening door de Opdrachtgever bindend. Talpa Radio is gerechtigd in het uitzendschema van de aanvraag voor reservering van reclamezendtijd af te wijken met een redelijke marge binnen hetzelfde uur.
7.2 De Opdrachtgever kan de gereserveerde uitzendtijden slechts schriftelijk en uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor uitzending wijzigen, echter alleen en uitsluitend indien er nog alternatieve reclamezendtijd beschikbaar is. De annuleringsregeling van artikel 8 is hierbij van toepassing.
7.3 Last minute-boekingen zijn mogelijk tot op de dag van uitzending, indien de aangevraagde reclamezendtijd en het uitzendmateriaal beschikbaar zijn, reclamecontrole kan plaatshebben en nadat er een getekende offerte terug ontvangen is.

Artikel 8 – Annulering
8.1 De Opdrachtgever is gerechtigd om op elk moment de door haar gereserveerde reclamezendtijd en/of Advertentieruimte geheel of gedeeltelijk te annuleren.
8.2 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van haar bevoegdheid tot annuleren als bedoeld in artikel 8.1 zal zij aan Talpa Radio de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
a. een administratieve vergoeding van 5% (vijf procent) van het bedrag dat gemoeid is met het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst of opdracht, indien annulering meer dan 10 (tien) werkdagen voor de eerste te annuleren uitzend- of plaatsingsdatum geschiedt; en
b. 100% (honderd procent) over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst of opdracht, indien de annulering 10 (tien) werkdagen of minder voor de eerste te annuleren uitzend- of plaatsingsdatum geschiedt.
8.3 Talpa Radio heeft het recht over de vrijgekomen reclamezendtijd en/of Advertentieruimte geheel naar eigen inzicht te beschikken.
8.4 Over annuleringskosten wordt geen 15% bureaukorting, zoals bedoeld in artikel 5.1 verleend. Talpa Radio is vrij annuleringskosten aan de Opdrachtgever of aan het door deze ingeschakelde reclame- of mediabureau te factureren. Annuleringskosten ingevolge het hiervoor in artikel 8.2 bepaalde dienen door de Opdrachtgever, of indien aan het ingeschakelde reclame- of mediabureau is gefactureerd, door dit bureau binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum aan Talpa Radio te zijn voldaan.

Artikel 9 – Radiocommercials
9.1 Binnen de door haar gereserveerde reclamezendtijd kan de Opdrachtgever in de Reclameblokken die in de Programma’s worden uitgezonden, Radiocommercials doen uitzenden, waarbij elke Radiocommercial een duur heeft van minimaal 5 (vijf) seconden.
9.2 Radiocommercials worden aanvaard ter lengte van een veelvoud van 5 (vijf) seconden. Bij overschrijding van de gestelde lengte in seconden wordt de naast hogere lengte berekend.
9.3 Elke aangeboden Radiocommercial, al dan niet muziek bevattende, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” ten behoeve van de vereniging BUMA en de stichting STEMRA. Bij afwezigheid van dit formulier wordt de Opdrachtgever geacht volledige vrijwaring aan Talpa Radio te hebben gegeven terzake van eventuele aanspraken van STEMRA en/of individuele auteurs en uitgeverijen.
9.4 Radiocommercials alsmede begeleidingsformulieren van BUMA/STEMRA dienen uiterlijk 2 (twee) werkdagen voor de eerste uitzenddatum bij Talpa Radio te worden aangeleverd en dienen te voldoen aan de Technische Voorschriften.
9.5 Indien is overeengekomen dat Radiocommercials herhaald worden, kan Talpa Radio eisen dat de bijbehorende muziek steeds opnieuw wordt bijgeleverd in verband met de verplichting neergelegd in artikel 17b Auteurswet.
9.6 Indien het uitzendmateriaal niet volgens de genoemde normen wordt aangeleverd, behoudt Talpa Radio zich het recht voor de geplande uitzending op te schorten of aan deze naar eigen goeddunken invulling te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot onmiddellijke betaling van de overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten.
9.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om in de aan haar toekomende reclamezendtijd reclamemateriaal te doen uitzenden anders dan met betrekking tot de door haar aangevraagde producten en diensten zoals vermeld op het uitzendschema, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Talpa Radio.

Artikel 10 – Beoordeling van Radiocommercials
10.1 Radiocommercials dienen te voldoen aan de Technische Voorschriften. Voorts dienen Radiocommercials en Non-spot uitingen te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, de Nederlandse Reclame Code en aanverwante regelgeving van het Commissariaat van de Media en de Stichting Reclame Code, de specifieke reclamenormen voor producten en diensten, de normen van fatsoen en zedelijkheid en het bepaalde in de programmastatuten.
10.2 Talpa Radio is bereid om, op verzoek van de Opdrachtgever, aan de hand van teksten, werkopnamen of andere onderdelen advies te verlenen ten aanzien van de aanpassing aan de technische voorschriften en de toelaatbaarheidseisen voor Radiocommercials. Het tijdig inwinnen van dit advies is raadzaam indien gerede twijfel bestaat omtrent de toepassing of interpretatie van vorenbedoelde voorschriften.
10.3 Bij overschrijding van de uitzendduur is Talpa Radio gerechtigd de extra lengte te factureren op basis van het tarief opgenomen in de dan geldende tariefkaart.
10.4 Talpa Radio behoudt zich het recht voor om iedere Radiocommercial of Non-spot uiting die niet voldoet aan de in artikel 10.1 bedoelde voorschriften of om haar moverende redenen te weigeren of de uitvoering van een opdracht tijdelijk te onderbreken of geheel te staken.
10.5 Niettegenstaande eventuele aanvaarding van een opdracht door Talpa Radio en haar eventuele begeleiding en advies, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving van Radiocommercials en/of Non-spot uitingen en de voldoening aan alle relevante wettelijke normen, waaronder begrepen verboden vormen van sponsoring. Het risico voor uitvoering van de opdracht komt geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent Talpa Radio een volledige vrijwaring voor alle boetes, schade en kosten, die door het Commissariaat voor de Media of andere instanties worden opgelegd. Indien de uitzendingen van Radiocommercials op last van het Commissariaat voor de Media, de overheid of de rechter moeten worden gestaakt, blijft de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.

Artikel 11 – Online Adverteren
11.1 Talpa Radio spant zich er voor in om de Online Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Talpa Radio garandeert echter niet dat de Online Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Digitale Medium te allen tijde toegankelijk is. Talpa Radio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Digitale Medium.
11.2 Talpa Radio is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Digitale Medium.
11.3 Het is de Adverteerder voorts niet toegestaan om de Online Advertenties te gebruiken voor: – het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; en/ of – het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door Talpa Radio aangeboden Digitale Media, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.
11.4 Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Talpa Radio bepalend.
11.5 Het Advertentiemateriaal moet tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de start van de campagne aangeleverd worden, anders kan tijdige live gang niet gegarandeerd worden.
11.6 Indien Opdrachtgever aan Talpa Radio niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of – materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken Digitale Medium levert, heeft Talpa Radio het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.
11.7 De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Talpa Radio behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Talpa Radio toe te rekenen) omstandigheden, de publicatie uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Talpa Radio wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog publiceren door Talpa Radio van de Online Advertentie(s) voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Talpa Radio.
11.8 Talpa Radio behoudt zich het recht voor wanneer een campagne nog 10% (tien procent) of minder impressies over heeft, deze nietig te verklaren.
11.9 Talpa Radio streeft er naar dat de Digitale Media waarop de Online Advertenties worden aangeboden, beschikbaar zijn voor bezoekers. Talpa Radio garandeert niet dat de Digitale Media te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een Digitaal Medium onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een Digitaal Medium aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Talpa Radio is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

Artikel 12 – Premium Display Advertising
12.1 Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van een Opdrachtgever te adverteren op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van Digitale Media van Talpa Radio. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities.
12.2 In het geval van Premium Display Advertising heeft de Opdrachtgever het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Online Advertentie(s) toe te voegen. Talpa Radio kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Talpa Radio heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.
12.3 Binnen Premium Display Advertising is de Opdrachtgever zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Talpa Radio bekend gemaakte aanleverspecificaties.

Artikel 13 – Advertorials
13.1 Boven een Advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertentie” of “Advertorial” geplaatst.
13.2 Advertorials worden pas door Talpa Radio geaccepteerd indien Talpa Radio akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door Talpa Radio worden geweigerd, zonder dat Talpa Radio ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever.
13.3 De afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.
13.4 Het logo en het desbetreffende product van de Opdrachtgever in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.
13.5 Door Talpa Radio (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Talpa Radio. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Talpa Radio te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Artikel 14 – Fixed Position Advertising
14.1 Onder Fixed Postion Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op de internetpagina van Talpa Radio.
14.2 Mocht de vaste positie van de Opdrachtgever door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is Talpa Radio gerechtigd plaatsing van de Online Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

Artikel 15 – Additionele kosten Online Advertenties
15.1 Eventuele met Online Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
15.2 Indien de Opdrachtgever de in artikel 15.1 bedoelde kosten niet accepteert, is Talpa Radio gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Opdrachtgever vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

Artikel 16 – Persoonsgegevens, cookies, pixels e.d.
16.1 Persoonsgegevens die als onderdeel van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Talpa Radio, tenzij partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit terzake deze persoonsgegevens.
16.2 Indien de Opdrachtgever aan de Online Advertentie een cookie, pixel of andere technologie toevoegt, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Talpa Radio daaraan gestelde regels.
16.3 De Opdrachtgever is verplicht om aan Talpa Radio, indien Talpa Radio hier om vraagt, een nauwkeurige omschrijving ter beschikking te stellen van alle pixels, cookies, applicaties, plug-ins, en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker van de websites die door Opdrachtgever worden toegevoegd en/of geplaatst. De omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toevoegde technologie, de gegevens die worden verzameld, ingezien of gemeten, de bewaartermijn, en de gebruikte technologie.
16.4 Talpa Radio zal de Online Advertenties plaatsen en de gegevens van de Opdrachtgever verwerken in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Talpa Radio. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit beleid en geeft hierbij toestemming aan Talpa Radio voor het verwerken van de persoonsgegevens van de Opdrachtgever.
16.5 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Advertentieruimte te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden van Talpa Radio, de relevante en toepasselijke regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief boetes die ontstaan bij Talpa Radio in geval van niet nakoming van deze verplichting, en vrijwaart Talpa Radio voor alle aanspraken van derden in dit verband.
16.6 Het plaatsen en/of toevoegen door Opdrachtgever aan de Online Advertenties van pixels, cookies, applicaties, plug-ins, en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker van de Digitale Media van Talpa Radio is uitsluitend toegestaan indien daarvoor rechtsgeldig toestemming is verkregen. Talpa Radio zal Opdrachtgever informeren over de reikwijdte van de toestemming die zij van de gebruikers van haar Digitale Media heeft verkregen. Opdrachtgever garandeert dat zij geen pixels, cookies, applicaties, plug-ins, en/of andere technologieën zal gebruiken die niet binnen de reikwijdte van de door Talpa Radio verkregen toestemming vallen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade – inclusief boetes – die ontstaat bij Talpa Radio in geval van niet nakoming van deze garantie, en vrijwaart Talpa Radio voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Artikel 17 – Rechten van derden
17.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Radiocommercial, Non-spot uiting en/of Online Advertentie niets inhoudt, dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend auteursrecht, naburig recht of ander recht van intellectuele of industriële eigendom en dat zij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het reclamemateriaal te doen uitzenden.
17.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.6 vrijwaart de Opdrachtgever Talpa Radio derhalve tegen alle aanspraken, welke derden, meer in het bijzonder uit hoofde van aan hen toebehorende auteursrechten of naburige rechten op hetgeen in het reclamemateriaal is opgenomen en verwerkt en voorts uit welken anderen hoofde ook, jegens Talpa Radio kunnen doen gelden.
17.3 De Opdrachtgever is gehouden Talpa Radio te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade ten gevolge van door de Opdrachtgever aangeleverd reclamemateriaal.
17.4 Indien de Opdrachtgever aan Talpa Radio verzoekt de Radiocommercials, Non-spot uitingen en/of Online Advertenties te bewaren in verband met mogelijke heruitzending en/of herplaatsing, gebeurt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
17.5 Indien derden, uit hoofde van een aan hen toekomend auteursrecht, naburig recht, of uit hoofde van privacy of onrechtmatige daad in of buiten rechte de staking van de uitzendingen c.q. publicatie en/of schadevergoeding vorderen, verleent de Opdrachtgever aan Talpa Radio volledige vrijwaring van alle schade en kosten. Voorts heeft Talpa Radio de discretionaire bevoegdheid aanspraken van derden buiten rechte af te doen middels een schikking tegen iedere redelijke betaling, waarvoor de Opdrachtgever tot betaling gehouden is. De Opdrachtgever is tevens gehouden alle redelijke kosten te vergoeden die voortvloeien of verband houden met een gerechtelijke procedure die door een derde tegen Talpa Radio is ingesteld, en waarvoor Talpa Radio bevoegd is van de Opdrachtgever bevoorschotting of financiële zekerheid te vragen, waartoe de Opdrachtgever op eerste verzoek gehouden is.

Artikel 18 – Vertrouwelijkheid informatie en intellectuele eigendomsrechten
18.1 Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van de overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan:
– alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
– alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
– de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inclusief prijzen en overige voorwaarden;
– iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.
18.2 Tenzij partijen hierover andersluidende afspraken hebben gemaakt, is Talpa Radio rechthebbende op het door Talpa Radio aan Opdrachtgever gepresenteerde (reclame)concept. De Opdrachtgever zal geen concept, formule en/of format ontwikkelen, merk aanvragen noch enige andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot het door Talpa Radio gepresenteerde concept en zij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij partijen schriftelijk nadere afspraken hebben gemaakt over het overnemen door Opdrachtgever van het betreffende concept.
18.3 Het intellectuele eigendom van het gehele Program Concept of ieder deel afzonderlijk, is gelegen bij Talpa Radio. Het is Adverteerder niet toegestaan om een concept, formule en/of format te ontwikkelen, merk aan te vragen noch enige andere aanspraak te maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot het Program Concept en zij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij partijen schriftelijk nadere afspraken hebben gemaakt over het overnemen door Adverteerder van de intellectuele eigendomsrechten op het Program Concept.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
19.1 Talpa Radio is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Radiocommercials en/of Advertentiemateriaal, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Talpa Radio, dan wel van hen die in opdracht van Talpa Radio handelen. De aansprakelijkheid van Talpa Radio voor verlies of beschadiging van Radiocommercials en/of Advertentiemateriaal is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kosten voor het vervaardigen van kopieën ervan.
19.2 De opdrachtgever wordt geacht steeds zelf originelen of kopieën te hebben bewaard. In geval van verlies of beschadiging van een Radiocommercial en/of Advertentiemateriaal door nalatigheid van Talpa Radio is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek op kosten van Talpa Radio een nieuwe kopie ter beschikking te stellen. Indien niet terstond aan dit verzoek wordt voldaan, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten en blijft zij gehouden tot volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
19.3 Talpa Radio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de kwaliteit van de uitzending van een Radiocommercial. Voorts aanvaardt Talpa Radio geen enkele aansprakelijkheid inzake het productieproces en de kwaliteit van een Radiocommercial die via bemiddeling van Talpa Radio door een productiemaatschappij in opdracht van de Opdrachtgever worden vervaardigd.
19.4 Wanneer de uitzending van een Radiocommercial ten gevolge van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge – kan plaatsvinden, zal Talpa Radio, zonder tot vergoeding van enige ten gevolge van de verschuiving veroorzaakte schade gehouden te zijn, zich inspannen de Radiocommercial, onder eerbiediging van de rechten van derden, op een ander tijdstip waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden.
19.5 Klachten over niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/-publicatie dan wel uitzending/-publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie worden in beginsel slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk en gedocumenteerd binnen 10 (tien) werkdagen na de dag van de geplande uitzending en/of publicatie door Talpa Radio zijn ontvangen. Indien niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/-publicatie dan wel uitzending/-publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie door de Opdrachtgever wordt aangetoond, zal Talpa Radio, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar beste vermogen trachten om een voor de Opdrachtgever zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. Dit geldt niet indien Talpa Radio kan aantonen dat niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/-publicatie dan wel uitzending/-publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie niet door schuld van Talpa Radio, haar personeel dan wel haar opdrachtgever is veroorzaakt, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de Radiocommercial en/of Online Advertentie niet conform de Technische Voorschriften is aangeleverd, dan wel die omstandigheid anderszins ingevolge de Algemene Voorwaarden voor rekening en/of risico van de Opdrachtgever komt.

Artikel 20 – Overmacht
20.1 Talpa Radio is te allen tijde gerechtigd het voor uitzending aanbieden van een Radiocommercial of Non-spot uiting in de Programma’s dan wel publicatie van de Online Advertentie op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van Talpa Radio, zonder dat Talpa Radio tot enige schadevergoeding is gehouden.
20.2 Van overmacht aan de zijde van Talpa Radio is sprake indien Talpa Radio verhinderd wordt aan haar verplichtingen of voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Talpa Radio. Daaronder vallen in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen of omstandigheden, dat naar redelijkheid nakoming van de verplichtingen van Talpa Radio niet kan worden verlangd.

Artikel 21 – Betalingsvoorschriften
21.1 De betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op één van de op de nota/factuur genoemde rekeningen.
21.2 Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim en is zij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente verhoogd met 2% (twee procent).
21.3 Is de Opdrachtgever in verzuim of schiet zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 2.500,– 15%
– over het meerdere tot € 5.000,– 14%
– over het meerdere tot € 12.500,– 10%
– over het meerdere tot € 50.000,– 6%
– over het meerdere tot €100.000,– 5%
– over het meerdere 4%
21.4 Indien Talpa Radio kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
21.5 Talpa Radio kan op ieder moment, wanneer zij dat geheel naar eigen inzicht wenselijk acht, vooruitbetaling dan wel een door haar te bepalen zekerheid vragen.

Artikel 22 – Ontbinding
22.1 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning binnen een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
22.2 Beide partijen zijn gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

Artikel 23 – Overdracht van rechten
23.1 De overeenkomst die is aangegaan tussen Talpa Radio en de Opdrachtgever is strikt persoonlijk. Rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa Radio.
23.2 Indien een Adverteerder, die voordien als Opdrachtgever optrad, de tussenkomst wenst van een ander, aan wie zij een last geeft (een) overeenkomst(en) met Talpa Radio te sluiten, of indien een Adverteerder de Opdrachtgever aan wie zij een last gegeven had (een) overeenkomst(en) met Talpa Radio te sluiten, door een andere Opdrachtgever wenst te vervangen, kan Talpa Radio toestemming verlenen, zonder daartoe op enigerlei wijze verplicht te zijn, de bestaande overeenkomst te beëindigen nadat de nieuwe Opdrachtgever zich op last van de Adverteerder jegens Talpa Radio als Opdrachtgever heeft aangeboden.
23.3 De rechten en verplichtingen die voor de Adverteerder en de nieuwe Opdrachtgever uit de nieuwe overeenkomst voortvloeien, zullen geheel gelijk zijn aan de rechten en verplichtingen die uit de vorige overeenkomst voor de Adverteerder en de vorige Opdrachtgever voortvloeien.
23.4 Talpa Radio geeft haar toestemming tot vernieuwing van de overeenkomst slechts op gezamenlijk verzoek van de Adverteerder, vorige en nieuwe Opdrachtgever. Indien Talpa Radio het verzoek tot vernieuwing van de overeenkomst inwilligt, zendt zij de nieuw voorgestelde Opdrachtgever een nieuwe overeenkomst toe. De vernieuwing van de overeenkomst verkrijgt pas effect 6 (zes) weken nadat het door de nieuwe Opdrachtgever ondertekende exemplaar van de nieuwe overeenkomst bij Talpa Radio is ontvangen, tenzij schriftelijk een latere datum is overeengekomen. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe overeenkomst blijft de vorige overeenkomst van kracht.

Artikel 24 – Onderhandelingsplicht bij geschillen
24.1 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist, niet tijdig uitvoeren van deze overeenkomst, of indien één van de partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen.

Artikel 25 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht
25.1 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot een tussen hen gerezen geschil, kan dit geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam, indien en voor zover deze rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.
25.2 Op elke overeenkomst tussen Talpa Radio en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.